Ενημέρωση Επισκεπτών

ΒΙΒΛΙΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ
• Τηρείται μόνο στο φυλάκιο μπροστά (Κ1-Κ2). Έχει τοιχοκολληθεί στο φυλάκιο
ενημέρωση των επισκεπτών για ΔΠΧ (Σχ.1)
• Οι επισκέπτες επιδεικνύουν επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης των στοιχείων τους
(δελτίο ταυτότητας, διαβατήριο, επαγγελματική ταυτότητα, δίπλωμα οδήγησης, κλπ)
• Δεν χρησιμοποιείται βιβλίο εισόδου-εξόδου στα υπόλοιπα κτίρια
(συμπεριλαμβανομένων και των studios)
ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΙΝΤΕΟΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ
Α. Η Πολυδομική τηρεί CCTV για τα κτίρια Κ1-Κ3.
Στο φυλάκιο υπάρχει σχετική πινακίδα και
έχει τοιχοκολληθεί στο φυλάκιο ενημέρωση για
CCVT για ΔΠΧ (Σχ.2)
• Eίναι διαθέσιμη και πολιτική βιντεοσκόπησης (Σχ.3)
Τα Σχετ.2 και 3 ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΙΝΤΡΑΝΕΤ
Β. Η FOSS τηρεί CCTV για τα κτίρια Κ4-Κ6.
Στο φυλάκιο υπάρχει σχετική πινακίδα και
έχει τοιχοκολληθεί στο φυλάκιο ενημέρωση για
CCVT για ΔΠΧ (Σχ.4)
• Eίναι διαθέσιμη και πολιτική βιντεοσκόπησης (Σχ.5)
Τα Σχετ.4 και 5 ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΙΝΤΡΑΝΕΤ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ GDPR (απευθυνόμενη στις μισθώτριες εταιρείες)
• Έχει αναρτηθεί στο intranet (Σχ.6)

Σχετ. 1
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 4624/2019


Η εταιρεία «ΠΟΛΥΔΟΜΙΚΗ Α.Ε» συλλέγει και επεξεργάζεται τα δεδομένα σας προσωπικού
χαρακτήρα με την ιδιότητα του Υπευθύνου Επεξεργασίας με σκοπό την προστασία των
αγαθών, των ανθρώπων και των εγκαταστάσεων της.
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία ή
διαβίβαση, αποθηκεύονται από την Εταιρεία για ένα (1) έτος και εν συνεχεία διαγράφονται
οριστικά, χωρίς δικαίωμα επανάκτησης.
Για την είσοδο σας στις εγκαταστάσεις μας θα πρέπει να συνοδεύεστε από
υπάλληλο/εργαζόμενο του κτιρίου άλλως θα πρέπει να αναμένετε στην reception τον
υπάλληλο/εργαζόμενο του κτιρίου που θα σας συνοδεύσει εντός των εγκαταστάσεων μας.
Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα (i) πρόσβασης στα προσωπικά σας
δεδομένα (ii) ενημέρωσης, διόρθωσης, διαγραφής αυτών ή περιορισμού της επεξεργασίας
τους, κατόπιν γραπτού αιτήματος σας που θα απευθύνετε στην «ΠΟΛΥΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.» μέσω
e-mail στο [email protected], υπόψιν του κ. Κώστα Μπάκουλα.
Παράλληλα, σας παρέχεται η δυνατότητα υποβολής καταγγελίας ενώπιον της Αρχής
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. (Λ.Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 11523, Αθήνα tel: +30
210 6475600 e-mail: [email protected]).

Σχετ.2

Ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω συστήματος
βιντεοεπιτήρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού και το
Ν.4624/2019


1. Υπεύθυνος επεξεργασίας:
«ΠΟΛΥΔΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» με έδρα το Γέρακα Αττικής (Ημαθίας 10, 15344, Αθήνα).

2. Σκοπός επεξεργασίας και νομική βάση:
Χρησιμοποιούμε σύστημα επιτήρησης με σκοπό την προστασία των προσώπων, των
αγαθών και των εγκαταστάσεων μας. Η επεξεργασία των προσωπικών σας
δεδομένων είναι απαραίτητη για την προάσπιση των εννόμων συμφερόντων της
Εταιρείας μας και των εταιρειών που μισθώνουν χώρους γραφείων στις
εγκαταστάσεις της Εταιρείας. (άρθρο 6 παρ. 1. στ ΓΚΠΔ).

3. Ανάλυση εννόμων συμφερόντων
Το έννομο συμφέρον μας συνίσταται στην ανάγκη να προστατεύσουμε τον χώρο μας
και τα αγαθά που βρίσκονται σε αυτόν από παράνομες πράξεις, όπως ενδεικτικά από
κλοπές. Το ίδιο ισχύει και για την ασφάλεια της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας,
της υγείας καθώς και της περιουσίας του προσωπικού μας και τρίτων που νομίμως
βρίσκονται εντός του επιτηρούμενου χώρου. Συλλέγουμε μόνο δεδομένα εικόνας και
περιορίζουμε τη λήψη στους απολύτως αναγκαίους χώρους σε σχέση με τους
επιδιωκόμενους σκοπούς. Δεν έχουν τοποθετηθεί κάμερες που να στοχεύουν σε
δρόμους και πεζοδρόμια ή/και χώρους όπου ενδέχεται να περιορίζεται υπέρμετρα η
ιδιωτική ζωή των προσώπων των οποίων λαμβάνεται η εικόνα.

4. Αποδέκτες
Το τηρούμενο υλικό είναι προσβάσιμο μόνο από το αρμόδιο/εξουσιοδοτημένο
προσωπικό μας που είναι επιφορτισμένο με την ασφάλεια του χώρου. Το υλικό αυτό
δεν διαβιβάζεται σε τρίτους, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) προς τις
αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές όταν περιλαμβάνει
στοιχεία απαραίτητα για τη διερεύνηση μιας αξιόποινης πράξης, η οποία αφορά
πρόσωπα ή αγαθά του Υπευθύνου Επεξεργασίας, β) προς τις αρμόδιες δικαστικές,
εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές όταν ζητούν δεδομένα, νομίμως, κατά την
άσκηση των καθηκόντων τους, και γ) προς το θύμα ή τον δράστη μιας αξιόποινης
πράξης, όταν πρόκειται για δεδομένα τα οποία ενδέχεται να αποτελούν αποδεικτικά
στοιχεία της πράξης.

5. Χρόνος τήρησης
Τηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για πέντε (5) ημέρες, μετά την πάροδο των
οποίων διαγράφονται αυτόματα, πλην συνδρομής εξαιρέσεων (αξιόποινες πράξεις,
παραβιάσεις ασφάλειας, αιτήματα διωκτικών, αστυνομικών και εισαγγελικών αρχών
κλπ.). Σε περίπτωση συμβάντος που συνδέεται με την ασφάλεια, το σχετικό
μαγνητοσκοπημένο υλικό μπορεί να διατηρηθεί πέραν των πέντε (5) ημερών και
σύμφωνα με όσα ορίζει η Οδηγία της Αρχής Προσωπικών Δεδομένων με σκοπό τη
διερεύνηση του περιστατικού και την έναρξη νομικών διαδικασιών για την
υπεράσπιση των εννόμων συμφερόντων μας.

6. Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων
Ως υποκείμενο των δεδομένων, κάθε άτομο έχει δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα
ενός συστήματος βιντεοεπιτήρησης που το αφορούν και συγκεκριμένα:
Δικαίωμα πρόσβασης: έχετε δικαίωμα να μάθετε αν επεξεργαζόμαστε την
εικόνα σας και, εφόσον αυτό ισχύει, να λάβετε αντίγραφο αυτής.
Δικαίωμα περιορισμού: έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε να περιορίσουμε
την επεξεργασία, όπως για παράδειγμα να μη διαγράψουμε δεδομένα τα
οποία θεωρείτε απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη
νομικών αξιώσεων.
Δικαίωμα εναντίωσης: έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία.
Δικαίωμα διαγραφής: έχετε δικαίωμα να ζητήσετε να διαγράψουμε
δεδομένα σας.

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας στέλνοντας e-mail στη διεύθυνση contactpolidomiki@
finservices.gr υπόψιν του κ. Κώστα Μπάκουλα ή επιστολή στην
ταχυδρομική μας διεύθυνση. Επισημαίνουμε επίσης ότι η άσκηση δικαιώματος
εναντίωσης ή διαγραφής δεν συνεπάγεται την άμεση διαγραφή δεδομένων ή την
τροποποίηση της επεξεργασίας. Σε κάθε περίπτωση θα σας απαντήσουμε αναλυτικά το συντομότερο δυνατόν, εντός των προθεσμιών που ορίζει ο Κανονισμό (ΕΕ)
2016/679 και o Ν.4624/2019.

7. Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Εφόσον θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας από την Εταιρεία
παραβιάζει τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και της ελληνικής
νομοθεσίας (Ν. 4624/2019) έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία ενώπιον της
Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 11523,
Αθήνα τηλ.: +30 210 6475600 e-mail: [email protected]).

Σχετ.3
Πολιτική Λειτουργίας Συστημάτων Βιντεοεπιτήρησης


1. Σκοπός και πεδίο εφαρμογής

1.1. Η παρούσα πολιτική περιγράφει τους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας του
συστήματος βιντεοεπιτήρησης μέσω καμερών κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV), της
εταιρείας «ΠΟΛΥΔΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» με έδρα το Γέρακα Αττικής (Ημαθίας 10, 15344) Εταιρεία»). Ορίζει επίσης
τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνονται για την προστασία των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα των φυσικών προσώπων που βιντεοσκοπούνται από τις κάμερες κλειστού
κυκλώματος της Εταιρείας. Για λόγους διαφάνειας, η παρούσα πολιτική διατίθεται στην
ιστοσελίδα της εταιρείας στο www.polidomiki-ae.gr.

1.2. Η εγκατάσταση συστημάτων βιντεοεπιτήρησης στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας
παρέχει δυνατότητα λήψης ή/και μετάδοσης εικόνας προς οθόνες προβολής ή/και
μηχανήματα καταγραφής.

1.3. Σκοπός του συστήματος είναι η ασφάλεια και η προστασία του προσωπικού, των
πελατών, επισκεπτών, των γραφειακών χώρων, των αγαθών, οχημάτων και λοιπών
περιουσιακών στοιχείων και πληροφοριών της Εταιρίας και των εταιρειών που μισθώνουν
χώρους γραφείων στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας («Μισθώτριες Εταιρείες»).

2. Υποχρεώσεις Υπευθύνου Επεξεργασίας
2.1. Ως υπεύθυνος επεξεργασίας η Εταιρεία έχει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από
ΓΚΠΔ 2016/679, το Ν. 4624/2019 και τις Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

2.2. Ειδικότερα, τηρεί την υποχρέωση ικανοποίησης των δικαιωμάτων ενημέρωσης των
υποκειμένων (ανάρτηση ειδικής ενημερωτικής πινακίδας με μνεία του νόμου, τα στοιχεία
επικοινωνίας του υπευθύνου, δημοσιοποίηση της παρούσας πολιτικής στην εταιρική
ιστοσελίδα, κλπ.), πρόσβασης και αντίρρησης των υποκειμένων των δεδομένων, υποχρέωση
τήρησης του απορρήτου και της ασφάλειας της επεξεργασίας.

3. Πολιτική Λειτουργίας Συστημάτων Βιντεοεπιτήρησης
3.1. Το Σύστημα βιντεοεπιτήρησης της Εταιρείας έχει εγκατασταθεί, κατά την αρχή της
αναλογικότητας, για λόγους ασφάλειας εγκαταστάσεων, εργαζομένων, πελατών,
προμηθευτών, επισκεπτών, οχημάτων και προστασίας προσώπων και αγαθών από αξιόποινες πράξεις. Σταθμίζοντας τα συμφέροντα που διακυβεύονται, η Εταιρεία κατέληξε
ότι το υφιστάμενο σύστημα βιντεοεπιτήρησης (CCTV) εξακολουθεί να είναι απολύτως
απαραίτητο και το επιδιωκόμενο επίπεδο ασφάλειας και προστασίας προσώπων και
αγαθών, στόχος που δεν μπορεί να επιτευχθεί με άλλα ηπιότερα μέσα.

3.2. Προκειμένου να ενισχυθεί η προστασία της ιδιωτικής ζωής, η Εταιρεία έχει μεριμνήσει
ώστε το σύστημα βιντεοεπιτήρησης να μην προβαίνει στη λήψη και ειδική επεξεργασία (π.χ.
ειδική στόχευση, ευρετηρίαση, ανάλυση ειδικών χαρακτηριστικών) εικόνων που
αποκαλύπτουν «ειδικές κατηγορίες δεδομένων». Οι κάμερες βιντεοεπιτήρησης είναι κατά
βάση σταθερές και δεν μεταδίδουν δεδομένα μέσω Διαδικτύου (web cameras).

4. Βιντεοεπιτηρούμενοι χώροι-Δεδομένα Βιντεοεπιτήρησης
4.1. Το σύστημα βιντεοεπιτήρησης της Εταιρείας αποτελείται, κατά περίπτωση, από ειδικά
καταγραφικά μηχανήματα και σταθερές φανερές κάμερες, οι οποίες έχουν εγκατασταθεί
περιμετρικά των κτιρίων (Κ1, Κ2 και Κ3) και εστιάζουν στις εισόδους και εξόδους των κτιρίων
καθώς και στις θέσεις parking. Οι κάμερες λειτουργούν είκοσι τέσσερις (24) ώρες το
εικοσιτετράωρο, επτά (7) ημέρες την εβδομάδα. Το σύστημα βιντεοεπιτήρησης καταγράφει
την κίνηση στον επιτηρούμενο χώρο σε συνδυασμό με την ημερομηνία και την ώρα. Η εικόνα
από τις κάμερες που λειτουργούν την οιαδήποτε χρονική στιγμή είναι διαθέσιμη σε
πραγματικό χρόνο στο γραφείο ασφάλειας της Εταιρείας.

4.2 Οι κάμερες τοποθετήθηκαν από ειδικό εγκαταστάτη σε κατάλληλα σημεία ώστε να
διασφαλιστεί ότι η παρακολούθηση περιορίζεται στους απολύτως αναγκαίους χώρους σε
σχέση με τους επιδιωκόμενους σκοπούς. Δεν έχουν τοποθετηθεί κάμερες που να στοχεύουν
σε δρόμους, και πεζοδρόμια και ως εκ τούτου δεν λαμβάνεται εικόνα από εξωτερικό δημόσιο
χώρο ή γειτονικά κτίρια.

4.3 Η λειτουργία των καμερών αυτών σε εργάσιμες και μη εργάσιμες ώρες εξασφαλίζει
αυξημένη προστασία των εργαζομένων, εγκαταστάσεων και εν γένει πόρων της Εταιρείας και
των Μισθωτριών Εταιρειών (π.χ. πρόληψη και απόδειξη τέλεσης αξιόποινων πράξεων, όπως
κλοπές, βιαιοπραγίες, βανδαλισμοί, έγκαιρη διαπίστωση κακόβουλων ενεργειών,
περιορισμός πλημμύρας ή πυρκαγιάς προτού αυτή εξαπλωθεί), ιδίως κατά τη διάρκεια της
νύκτας και των αργιών οπότε και οι κίνδυνοι είναι αυξημένοι.

4.4 Παράλληλα, η Εταιρεία έχει ήδη εγκαταστήσει σύστημα ελέγχου πρόσβασης (Access
Control) στις εισόδους/εξόδους των εγκαταστάσεών της, όπου η πρόσβαση του προσωπικού
γίνεται με τη χρήση ειδικής ατομικής κάρτας. Σύμφωνα με το Ν. 4624/2019 τα δεδομένα που
συλλέγονται μέσω του συστήματος δεν χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση της
εργασίας του προσωπικού, την αξιολόγηση της συμπεριφοράς και της αποδοτικότητας των
εργαζομένων.

5. Διάρκεια αποθήκευσης
Η διάρκεια αποθήκευσης του μαγνητοσκοπημένου υλικού σε ασφαλές μέρος περιορίζεται
σε μέγιστο χρονικό διάστημα πέντε (5) ημερών. Το εν λόγω χρονικό διάστημα είναι το
ελάχιστο χρονικό διάστημα αποθήκευσης βάσει των προδιαγραφών του software του
συστήματος βιντεοεπιτήρησης. Στη συνέχεια τα δεδομένα διαγράφονται αυτόματα πλην
συνδρομής εξαιρέσεων (αξιόποινες πράξεις, παραβιάσεις ασφάλειας, αιτήματα διωκτικών,
αστυνομικών και εισαγγελικών αρχών κλπ). Σε περίπτωση συμβάντος που συνδέεται με την ασφάλεια, το σχετικό μαγνητοσκοπημένο υλικό μπορεί να διατηρηθεί πέραν των πέντε (5)
ημερών και σύμφωνα με όσα ορίζει η Οδηγία της Αρχής Προσωπικών Δεδομένων με σκοπό
τη διερεύνηση του περιστατικού και την έναρξη νομικών διαδικασιών για την υπεράσπιση
των εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας.

6. Προστασία δεδομένων βιντεοεπιτήρησης
6.1 Τα μηχανήματα με τις κάμερες του συστήματος βιντεοεπιτήρησης, εγκατεστημένα σε
ειδικούς χώρους ελεγχόμενης και διαβαθμισμένης πρόσβασης, είναι συνδεδεμένα σε
προστατευμένο υπό-δίκτυο, το οποίο προστατεύεται από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση με
τη χρήση κωδικών πρόσβασης. Πρόσβαση στο σύστημα βιντεοεπιτήρησης και στα δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα που αυτό συλλέγει, συμπεριλαμβανομένων των εικόνων σε
πραγματικό χρόνο και του μαγνητοσκοπημένου υλικού, έχουν οι φύλακες των κτιρίων (Κ1,
Κ2 και Κ3) οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με την ασφάλεια των κτιρίων.

6.2 Πέραν του προαναφερόμενου μικρού αριθμού σαφώς καθορισμένων προσώπων που
έχουν πρόσβαση στα δεδομένα του συστήματος βιντεοεπιτήρησης λόγω του ρόλου τους, τα
δεδομένα δεν κοινοποιούνται ή διαβιβάζονται σε τρίτους παρά μόνο κατόπιν συγκατάθεσης
των ατόμων που απεικονίζονται στα σχετικά αρχεία. Το υλικό αυτό δεν διαβιβάζεται σε
τρίτους, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) προς τις αρμόδιες δικαστικές,
εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές όταν περιλαμβάνει στοιχεία απαραίτητα για τη
διερεύνηση μιας αξιόποινης πράξης, η οποία αφορά πρόσωπα ή αγαθά του υπευθύνου
επεξεργασίας, β) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές όταν
ζητούν δεδομένα, νομίμως, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, και γ) προς το θύμα ή
τον δράστη μιας αξιόποινης πράξης, όταν πρόκειται για δεδομένα τα οποία ενδέχεται να
αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία της πράξης.

7. Εξωτερικοί εκτελούντες επεξεργασία
Η τεχνική υποστήριξη του κυκλώματος (CCTV) υλοποιείται από εξωτερικό εγκαταστάτη ή
συντηρητή στον οποίο δεν παρέχεται πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα και στο υλικό των
καμερών.

8. Δικαιώματα υποκειμένων
8.1. Ως υποκείμενο των δεδομένων, κάθε άτομο έχει δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα
ενός συστήματος βιντεοεπιτήρησης που το αφορούν. Μπορεί ακόμα να ζητήσει αντίγραφο
του βιντεοσκοπικού υλικού υποβάλλοντας σχετικό έγγραφο αίτημα στην Εταιρεία σύμφωνα
με τα κατωτέρω υπό 8.2 αναφερόμενα.
8.2. Τα δικαιώματα των υποκειμένων εξετάζονται από την Εταιρεία και ικανοποιούνται κατά
τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Στην περίπτωση που θίγεται από την Εταιρεία
κατά οιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών δεδομένων τους, τα υποκείμενα
μπορούν να προσφύγουν στον Υπεύθυνο Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας στην
ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] υπόψιν του κ. Κώστα Μπάκουλα
και αν δεν ικανοποιηθούν, στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
(ΑΠΔΠΧ) (βλ. http://www.dpa.gr).

9. Αναθεώρηση της Πολιτικής
Η Εταιρεία προτίθεται να αναθεωρεί περιοδικά την παρούσα, ώστε να αντανακλά τις αλλαγές
στις πολιτικές και πρακτικές της.

10. Δημοσιότητα
Η παρούσα πολιτική (καθώς και κάθε τροποποίηση αυτής) συγκοινοποιείται στις Μισθώτριες
Εταιρείες που μισθώνουν χώρους γραφείων στα κτίρια Κ1, Κ2 και Κ3 και παράλληλα είναι
αναρτημένη και άμεσα διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.polidomiki-ae.gr και
στο intranet του Ομίλου Ogilvy για την ενημέρωση των εργαζομένων.


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. BOLD OGILVY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ που εδρεύει στο Γέρακα Αττικής (Ημαθίας 10)
2. ASSET OGILVY A.E. που εδρεύει στο Γέρακα Αττικής (Ημαθίας 10)
3. TOUCHPOINT STRATEGIES A.E. που εδρεύει στο Γέρακα Αττικής (Ημαθίας 10)
4. FOSS - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που
εδρεύει στο Γέρακα Αττικής (Ημαθίας 10)
5. SOHO SQUARE A.E που εδρεύει στο Γέρακα Αττικής (Κομοτηνής 4)
6. FIFTY FOUR A.E. που εδρεύει στο Γέρακα Αττικής (Ημαθίας 10)


Σχετ.4


Ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω συστήματος
βιντεοεπιτήρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού και το
Ν.4624/2019


8. Υπεύθυνος επεξεργασίας:
«FOSS - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ-ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με έδρα το Γέρακα Αττικής (Ημαθίας 10, 15344, Αθήνα).

9. Σκοπός επεξεργασίας και νομική βάση:
Χρησιμοποιούμε σύστημα επιτήρησης με σκοπό την προστασία των προσώπων, των
αγαθών και των εγκαταστάσεων μας. Η επεξεργασία των προσωπικών σας
δεδομένων είναι απαραίτητη για την προάσπιση των εννόμων συμφερόντων της
Εταιρείας μας και των εταιρειών που μισθώνουν χώρους (για χρήση πλατώ) στις
εγκαταστάσεις της Εταιρείας (άρθρο 6 παρ. 1. στ ΓΚΠΔ).

10. Ανάλυση εννόμων συμφερόντων
Το έννομο συμφέρον μας συνίσταται στην ανάγκη να προστατεύσουμε τον χώρο μας
και τα αγαθά που βρίσκονται σε αυτόν από παράνομες πράξεις, όπως ενδεικτικά από
κλοπές. Το ίδιο ισχύει και για την ασφάλεια της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας,
της υγείας καθώς και της περιουσίας του προσωπικού μας και τρίτων που νομίμως
βρίσκονται εντός του επιτηρούμενου χώρου. Συλλέγουμε μόνο δεδομένα εικόνας και
περιορίζουμε τη λήψη στους απολύτως αναγκαίους χώρους σε σχέση με τους
επιδιωκόμενους σκοπούς. Δεν έχουν τοποθετηθεί κάμερες που να στοχεύουν σε
δρόμους και πεζοδρόμια ή/και χώρους όπου ενδέχεται να περιορίζεται υπέρμετρα η
ιδιωτική ζωή των προσώπων των οποίων λαμβάνεται η εικόνα.

11. Αποδέκτες
Το τηρούμενο υλικό είναι προσβάσιμο μόνο από το αρμόδιο/εξουσιοδοτημένο
προσωπικό μας που είναι επιφορτισμένο με την ασφάλεια του χώρου και από τους
υπαλλήλους των εταιρειών «ΠΟΛΥΔΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» και “SPARTAN SECURITY” που παρέχουν
υπηρεσίες φύλαξης στην Εταιρεία. Το υλικό αυτό δεν διαβιβάζεται σε τρίτους, με
εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές
και αστυνομικές αρχές όταν περιλαμβάνει στοιχεία απαραίτητα για τη διερεύνηση
μιας αξιόποινης πράξης, η οποία αφορά πρόσωπα ή αγαθά του Υπευθύνου
Επεξεργασίας, β) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές
όταν ζητούν δεδομένα, νομίμως, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, και γ) προς
το θύμα ή τον δράστη μιας αξιόποινης πράξης, όταν πρόκειται για δεδομένα τα οποία
ενδέχεται να αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία της πράξης.

12. Χρόνος τήρησης
Τηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τρεις (3) ημέρες, μετά την πάροδο των
οποίων διαγράφονται αυτόματα, πλην συνδρομής εξαιρέσεων (αξιόποινες πράξεις,
παραβιάσεις ασφάλειας, αιτήματα διωκτικών, αστυνομικών και εισαγγελικών αρχών
κλπ.). Σε περίπτωση συμβάντος που συνδέεται με την ασφάλεια, το σχετικό
μαγνητοσκοπημένο υλικό μπορεί να διατηρηθεί πέραν των τριών (3) ημερών και
σύμφωνα με όσα ορίζει η Οδηγία της Αρχής Προσωπικών Δεδομένων με σκοπό τη
διερεύνηση του περιστατικού και την έναρξη νομικών διαδικασιών για την
υπεράσπιση των εννόμων συμφερόντων μας.

13. Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων
Ως υποκείμενο των δεδομένων, κάθε άτομο έχει δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα
ενός συστήματος βιντεοεπιτήρησης που το αφορούν και συγκεκριμένα:
Δικαίωμα πρόσβασης: έχετε δικαίωμα να μάθετε αν επεξεργαζόμαστε την
εικόνα σας και, εφόσον αυτό ισχύει, να λάβετε αντίγραφο αυτής.
Δικαίωμα περιορισμού: έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε να περιορίσουμε
την επεξεργασία, όπως για παράδειγμα να μη διαγράψουμε δεδομένα τα
οποία θεωρείτε απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη
νομικών αξιώσεων.
Δικαίωμα εναντίωσης: έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία.
Δικαίωμα διαγραφής: έχετε δικαίωμα να ζητήσετε να διαγράψουμε
δεδομένα σας.

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας στέλνοντας e-mail στη διεύθυνση
[email protected] ή επιστολή στην ταχυδρομική μας διεύθυνση.
Επισημαίνουμε επίσης ότι η άσκηση δικαιώματος εναντίωσης ή διαγραφής δεν
συνεπάγεται την άμεση διαγραφή δεδομένων ή την τροποποίηση της επεξεργασίας.
Σε κάθε περίπτωση θα σας απαντήσουμε αναλυτικά το συντομότερο δυνατόν, εντός
των προθεσμιών που ορίζει ο Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και o Ν.4624/2019.

14. Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Εφόσον θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας από την Εταιρεία
παραβιάζει τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και της ελληνικής
νομοθεσίας (Ν. 4624/2019) έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία ενώπιον της
Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 11523,
Αθήνα τηλ.: +30 210 6475600 e-mail: [email protected]).

Σχετ.5

Πολιτική Λειτουργίας Συστημάτων Βιντεοεπιτήρησης

1. Σκοπός και πεδίο εφαρμογής
1.1. Η παρούσα πολιτική περιγράφει τους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας του
συστήματος βιντεοεπιτήρησης μέσω καμερών κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV), της
εταιρείας «FOSS - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ-ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με έδρα το Γέρακα Αττικής (Ημαθίας 10, 15344) Εταιρεία»). Ορίζει επίσης τα μέτρα
ασφαλείας που λαμβάνονται για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των
φυσικών προσώπων που βιντεοσκοπούνται από τις κάμερες κλειστού κυκλώματος της
Εταιρείας. Για λόγους διαφάνειας, η παρούσα πολιτική διατίθεται στην ιστοσελίδα της
εταιρείας στο www. fossproductions.gr.

1.2. Η εγκατάσταση συστημάτων βιντεοεπιτήρησης στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας
παρέχει δυνατότητα λήψης ή/και μετάδοσης εικόνας προς οθόνες προβολής ή/και
μηχανήματα καταγραφής.

1.3. Σκοπός του συστήματος είναι η ασφάλεια και η προστασία του προσωπικού, των
πελατών, επισκεπτών, των γραφειακών χώρων, των αγαθών, οχημάτων και λοιπών
περιουσιακών στοιχείων και πληροφοριών της Εταιρίας και των εταιρειών που μισθώνουν
χώρους (για χρήση πλατώ) στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας («Μισθώτριες Εταιρείες»).

2. Υποχρεώσεις Υπευθύνου Επεξεργασίας
2.1. Ως υπεύθυνος επεξεργασίας η Εταιρεία έχει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από
ΓΚΠΔ 2016/679, το Ν. 4624/2019 και τις Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

2.2. Ειδικότερα, τηρεί την υποχρέωση ικανοποίησης των δικαιωμάτων ενημέρωσης των
υποκειμένων (ανάρτηση ειδικής ενημερωτικής πινακίδας με μνεία του νόμου, τα στοιχεία
επικοινωνίας του υπευθύνου, δημοσιοποίηση της παρούσας πολιτικής στην εταιρική
ιστοσελίδα, κλπ.), πρόσβασης και αντίρρησης των υποκειμένων των δεδομένων, υποχρέωση
τήρησης του απορρήτου και της ασφάλειας της επεξεργασίας.

3. Πολιτική Λειτουργίας Συστημάτων Βιντεοεπιτήρησης
3.1. Το Σύστημα βιντεοεπιτήρησης της Εταιρείας έχει εγκατασταθεί, κατά την αρχή της
αναλογικότητας, για λόγους ασφάλειας εγκαταστάσεων, εργαζομένων, πελατών,
προμηθευτών, επισκεπτών, οχημάτων και προστασίας προσώπων και αγαθών από
αξιόποινες πράξεις. Σταθμίζοντας τα συμφέροντα που διακυβεύονται, η Εταιρεία κατέληξε
ότι το υφιστάμενο σύστημα βιντεοεπιτήρησης (CCTV) εξακολουθεί να είναι απολύτως απαραίτητο και το επιδιωκόμενο επίπεδο ασφάλειας και προστασίας προσώπων και
αγαθών, στόχος που δεν μπορεί να επιτευχθεί με άλλα ηπιότερα μέσα.

3.2. Προκειμένου να ενισχυθεί η προστασία της ιδιωτικής ζωής, η Εταιρεία έχει μεριμνήσει
ώστε το σύστημα βιντεοεπιτήρησης να μην προβαίνει στη λήψη και ειδική επεξεργασία (π.χ.
ειδική στόχευση, ευρετηρίαση, ανάλυση ειδικών χαρακτηριστικών) εικόνων που
αποκαλύπτουν «ειδικές κατηγορίες δεδομένων». Οι κάμερες βιντεοεπιτήρησης είναι κατά
βάση σταθερές.

4. Βιντεοεπιτηρούμενοι χώροι-Δεδομένα Βιντεοεπιτήρησης
4.1. Το σύστημα βιντεοεπιτήρησης της Εταιρείας αποτελείται, κατά περίπτωση, από ειδικά
καταγραφικά μηχανήματα και σταθερές φανερές κάμερες, οι οποίες έχουν εγκατασταθεί
περιμετρικά των κτιρίων (Κ4 και Κ6) και εστιάζουν στις εισόδους και εξόδους των κτιρίων
καθώς και στις θέσεις parking. Παράλληλα, υπάρχουν εγκατεστημένες κάμερες εντός των
χώρων (πλατώ) οι οποίες είναι σταθερές και εστιάζουν αποκλειστικά και μόνο στον
εξοπλισμό του χώρου χωρίς να εστιάζει σε πρόσωπα. Οι κάμερες λειτουργούν είκοσι
τέσσερις (24) ώρες το εικοσιτετράωρο, επτά (7) ημέρες την εβδομάδα. Το σύστημα
βιντεοεπιτήρησης καταγράφει την κίνηση στον επιτηρούμενο χώρο σε συνδυασμό με την
ημερομηνία και την ώρα. Η εικόνα από τις κάμερες που λειτουργούν την οιαδήποτε χρονική
στιγμή είναι διαθέσιμη σε πραγματικό χρόνο στο γραφείο ασφάλειας.

4.2 Οι κάμερες τοποθετήθηκαν από ειδικό εγκαταστάτη σε κατάλληλα σημεία ώστε να
διασφαλιστεί ότι η παρακολούθηση περιορίζεται στους απολύτως αναγκαίους χώρους σε
σχέση με τους επιδιωκόμενους σκοπούς. Δεν έχουν τοποθετηθεί κάμερες που να στοχεύουν
σε δρόμους, και πεζοδρόμια και ως εκ τούτου δεν λαμβάνεται εικόνα από εξωτερικό δημόσιο
χώρο ή γειτονικά κτίρια.

4.3 Η λειτουργία των καμερών αυτών σε εργάσιμες και μη εργάσιμες ώρες εξασφαλίζει
αυξημένη προστασία των εργαζομένων, εγκαταστάσεων και εν γένει πόρων της Εταιρείας και
των Μισθωτριών Εταιρειών (π.χ. πρόληψη και απόδειξη τέλεσης αξιόποινων πράξεων, όπως
κλοπές, βιαιοπραγίες, βανδαλισμοί, έγκαιρη διαπίστωση κακόβουλων ενεργειών,
περιορισμός πλημμύρας ή πυρκαγιάς προτού αυτή εξαπλωθεί), ιδίως κατά τη διάρκεια της
νύκτας και των αργιών οπότε και οι κίνδυνοι είναι αυξημένοι.

5. Διάρκεια αποθήκευσης
Η διάρκεια αποθήκευσης του μαγνητοσκοπημένου υλικού σε ασφαλές μέρος περιορίζεται
σε μέγιστο χρονικό διάστημα τριών (3) ημερών. Το εν λόγω χρονικό διάστημα είναι το
ελάχιστο χρονικό διάστημα αποθήκευσης βάσει των προδιαγραφών του software του
συστήματος βιντεοεπιτήρησης. Στη συνέχεια τα δεδομένα διαγράφονται αυτόματα πλην
συνδρομής εξαιρέσεων (αξιόποινες πράξεις, παραβιάσεις ασφάλειας, αιτήματα διωκτικών,
αστυνομικών και εισαγγελικών αρχών κλπ). Σε περίπτωση συμβάντος που συνδέεται με την
ασφάλεια, το σχετικό μαγνητοσκοπημένο υλικό μπορεί να διατηρηθεί πέραν των τριών (3)
ημερών και σύμφωνα με όσα ορίζει η Οδηγία της Αρχής Προσωπικών Δεδομένων με σκοπό
τη διερεύνηση του περιστατικού και την έναρξη νομικών διαδικασιών για την υπεράσπιση
των εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας.

6. Προστασία δεδομένων βιντεοεπιτήρησης
6.1 Τα μηχανήματα με τις κάμερες του συστήματος βιντεοεπιτήρησης, εγκατεστημένα σε
ειδικούς χώρους ελεγχόμενης και διαβαθμισμένης πρόσβασης, είναι συνδεδεμένα σε
προστατευμένο υπό-δίκτυο, το οποίο προστατεύεται από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση με
τη χρήση κωδικών πρόσβασης. Πρόσβαση στο σύστημα βιντεοεπιτήρησης και στα δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα που αυτό συλλέγει, συμπεριλαμβανομένων των εικόνων σε
πραγματικό χρόνο και του μαγνητοσκοπημένου υλικού, έχουν οι φύλακες των κτιρίων (Κ4,
Κ6) οι οποίοι ανήκουν στο προσωπικό της εταιρείας «ΠΟΛΥΔΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» και η εταιρεία “SPARTAN
SECURITY” οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με την ασφάλεια και φύλαξη των κτιρίων.

6.2 Πέραν του προαναφερόμενου μικρού αριθμού σαφώς καθορισμένων προσώπων που
έχουν πρόσβαση στα δεδομένα του συστήματος βιντεοεπιτήρησης λόγω του ρόλου τους, τα
δεδομένα δεν κοινοποιούνται ή διαβιβάζονται σε τρίτους παρά μόνο κατόπιν συγκατάθεσης
των ατόμων που απεικονίζονται στα σχετικά αρχεία. Το υλικό αυτό δεν διαβιβάζεται σε
τρίτους, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) προς τις αρμόδιες δικαστικές,
εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές όταν περιλαμβάνει στοιχεία απαραίτητα για τη
διερεύνηση μιας αξιόποινης πράξης, η οποία αφορά πρόσωπα ή αγαθά του υπευθύνου
επεξεργασίας, β) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές όταν
ζητούν δεδομένα, νομίμως, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, και γ) προς το θύμα ή
τον δράστη μιας αξιόποινης πράξης, όταν πρόκειται για δεδομένα τα οποία ενδέχεται να
αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία της πράξης.

7. Εξωτερικοί εκτελούντες επεξεργασία
Η τεχνική υποστήριξη του κυκλώματος (CCTV) υλοποιείται από τον εξωτερικό εγκαταστάτη
«SPARTAN SECURITY» ο οποίος έχει αναλάβει την παροχή υπηρεσιών φύλαξης του χώρου (εξ
αποστάσεως μέσω web camera) και στον οποίο παρέχεται πρόσβαση σε προσωπικά
δεδομένα μόνο μέσω οπτικής επαφής με το monitor της web camera χωρίς να έχει πρόσβαση
στο σκληρό δίσκο του συστήματος βιντεοεπιτήρησης. Παράλληλα, το προσωπικό της
εταιρείας «ΠΟΛΥΔΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» (φύλακες του κτιρίου) έχει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα μέσω
οπτικής επαφής με το monitor (μέσω σταθερού δικτύου) και στο σκληρό δίσκο του
συστήματος βιντεοεπιτήρησης.

8. Δικαιώματα υποκειμένων
8.1. Ως υποκείμενο των δεδομένων, κάθε άτομο έχει δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα
ενός συστήματος βιντεοεπιτήρησης που το αφορούν. Μπορεί ακόμα να ζητήσει αντίγραφο
του βιντεοσκοπικού υλικού υποβάλλοντας σχετικό έγγραφο αίτημα στην Εταιρεία σύμφωνα
με τα κατωτέρω υπό 8.2 αναφερόμενα.
8.2. Τα δικαιώματα των υποκειμένων εξετάζονται από την Εταιρεία και ικανοποιούνται κατά
τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Στην περίπτωση που θίγεται από την Εταιρεία
κατά οιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών δεδομένων τους, τα υποκείμενα
μπορούν να προσφύγουν στον Υπεύθυνο Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας στην
ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] και αν δεν ικανοποιηθούν, στην Αρχή
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) (βλ. http://www.dpa.gr).

9. Αναθεώρηση της Πολιτικής
Η Εταιρεία προτίθεται να αναθεωρεί περιοδικά την παρούσα, ώστε να αντανακλά τις αλλαγές
στις πολιτικές και πρακτικές της.
10. Δημοσιότητα
Η παρούσα πολιτική (καθώς και κάθε τροποποίηση αυτής) συγκοινοποιείται στις Μισθώτριες
Εταιρείες που μισθώνουν χώρους στα κτίρια Κ4 και Κ6 και παράλληλα είναι αναρτημένη και
άμεσα διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.fossproductions.gr και στο intranet
του Ομίλου Ogilvy για την ενημέρωση των εργαζομένων.

Σχετ. 6
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ GDPR


H εταιρία με την επωνυμία «ΠΟΛΥΔΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
» με έδρα το Γέρακα Αττικής (Ημαθίας 10, 15344,
Αθήνα) («Εταιρεία») έχει στην κυριότητα, νομή και κατοχή της τα κτίρια Κ1, Κ2 και Κ3
Εγκαταστάσεις») και μισθώνει χώρους γραφείων στις Εγκαταστάσεις της στις κάτωθι
εταιρείες:

1. BOLD OGILVY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ που εδρεύει στο Γέρακα Αττικής
(Ημαθίας 10)
2. ASSET OGILVY A.E. που εδρεύει στο Γέρακα Αττικής (Ημαθίας 10)
3. TOUCHPOINT STRATEGIES A.E. που εδρεύει στο Γέρακα Αττικής (Ημαθίας 10)
4. FOSS - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει στο Γέρακα Αττικής (Ημαθίας 10)
5. SOHO SQUARE A.E που εδρεύει στο Γέρακα Αττικής (Κομοτηνής 4)
6. FIFTY FOUR A.E. που εδρεύει στο Γέρακα Αττικής (Ημαθίας 10) («Μισθώτριες
Εταιρείες
»).

Στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών στις Μισθώτριες Εταιρείες, η Εταιρεία παρέχει σε
αυτές υπηρεσίες καθαρισμού και δικαίωμα χρήσης των χώρων και υπηρεσιών του
εστιατορίου που φιλοξενείται στις Εγκαταστάσεις. Παράλληλα, με γνώμονα την ασφάλεια
και προστασία του προσωπικού των Μισθωτριών Εταιρειών, των πελατών και επισκεπτών
τους εν γένει, των γραφειακών χώρων, των αγαθών, οχημάτων και λοιπών περιουσιακών
στοιχείων και πληροφοριών αυτών, η Εταιρεία τηρεί βιβλίο εισόδου-εξόδου επισκεπτών στις
Εγκαταστάσεις και έχει εγκαταστήσει κλειστό σύστημα βιντεοεπιτήρησης.

Για τους ανωτέρω λόγους η Εταιρεία μας ήθελε να επιστήσει την προσοχή σας σε ένα θέμα
συμμόρφωσης και συγκεκριμένα να σας ενημερώσει ότι επικαιροποιεί και αναβαθμίζει τις
υπηρεσίες της, με βασικό οδηγό τη συμμόρφωσή της με τον Γενικό Κανονισμό για την
Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (EE 2016/679).

Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται η Εταιρεία καθώς και τα στοιχεία που
καταχωρούνται βάσει αδειών χρήσης software στα λειτουργικά της συστήματα,
διατηρούνται ασφαλή και προστατευμένα και τυγχάνουν επεξεργασίας από την Εταιρεία
αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης της εκάστοτε μισθωτικής σχέσης. Τα
εν δεδομένα σε καμία περίπτωση δεν γνωστοποιούνται ή ανακοινώνονται σε τρίτους, χωρίς
να έχουν ληφθεί οι κατάλληλες συμβατικές εγγυήσεις και χωρίς να διασφαλίζεται ότι κάθε
τρίτος παραλήπτης (εκτελών την επεξεργασία για λογαριασμό της Εταιρείας) έχει δεσμευτεί
από αυστηρά πρότυπα ασφαλείας και τήρηση εμπιστευτικότητας και διαθέτει κατάλληλα και
επαρκή στο μέτρο του δυνατού τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας των προσωπικών
δεδομένων.

Στο πλαίσιο της συμμόρφωσης με τις προβλέψεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας
Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, η Εταιρεία έχει ήδη προγραμματίσει όλες τις απαιτούμενες
ενέργειες για τη δημιουργία του αρχείου δραστηριοτήτων επεξεργασίας, σύμφωνα με το
άρθρο 30 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (EE
2016/679), για τη διενέργεια εκτιμήσεων αντικτύπου σύμφωνα με το άρθρο 35 του του
Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (EE 2016/679) και για
την εκπόνηση διαρκούς προγράμματος συμμόρφωσης. Το διαρκές πρόγραμμα περιλαμβάνει
τον εντοπισμό των πιθανών αποκλίσεων από τις απαιτήσεις του Κανονισμού και τη
δρομολόγηση των διορθωτικών ενεργειών, όπου αυτές κατά καιρούς απαιτούνται.
Παράλληλα, η Εταιρεία μεριμνά για την διαρκή ενίσχυση των ήδη εφαρμοζόμενων
οργανωτικών και τεχνικών μέτρων και για την εκτενή και πλήρη επιμόρφωση του
προσωπικού της σε ό,τι αφορά τα ζητήματα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Η συμμόρφωση με το εκάστοτε κανονιστικό πλαίσιο, αποτελεί πάγια αρχή δράσης της
Εταιρείας μας. Ως εκ τούτου η Εταιρεία επιδιώκει στο μέτρο του δυνατού τη συμμόρφωση
με τον Κανονισμό, διασφαλίζοντας εκ νέου πως τα προσωπικά δεδομένα είναι ασφαλή,
προστατευμένα και σε καμία περίπτωση δεν γνωστοποιούνται ή ανακοινώνονται σε τρίτους,
χωρίς τις κατάλληλες συμβατικές εγγυήσεις και τη λήψη αυστηρών μέτρων ασφαλείας και
εμπιστευτικότητας.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. BOLD OGILVY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ που εδρεύει στο Γέρακα Αττικής (Ημαθίας
10)
2. ASSET OGILVY A.E. που εδρεύει στο Γέρακα Αττικής (Ημαθίας 10)
3. TOUCHPOINT STRATEGIES A.E. που εδρεύει στο Γέρακα Αττικής (Ημαθίας 10)
4. FOSS - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
που εδρεύει στο Γέρακα Αττικής (Ημαθίας 10)
5. SOHO SQUARE A.E που εδρεύει στο Γέρακα Αττικής (Κομοτηνής 4)
6. FIFTY FOUR A.E. που εδρεύει στο Γέρακα Αττικής (Ημαθίας 10)

MORE INFO
OUR TEAM

CONTACT