ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΙΝΤΕΟΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ

 Πολιτική Λειτουργίας Συστημάτων Βιντεοεπιτήρησης
 1. Σκοπός και πεδίο εφαρμογής
1.1. Η παρούσα πολιτική περιγράφει τους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας του συστήματος  
βιντεοεπιτήρησης  μέσω  καμερών  κλειστού  κυκλώματος  τηλεόρασης (CCTV),  της  εταιρείας  «FOSS  -
 ΠΑΡΑΓΩΓΗ  ΚΑΙ  ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ  ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ-ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  με  έδρα  το  Γέρακα  
Αττικής  (Ημαθίας  10,  15344) Εταιρεία»). Ορίζει επίσης τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνονται για την
προστασία των     δεδομένων     προσωπικού     χαρακτήρα     των     φυσικών     προσώπων     που
βιντεοσκοπούνται από τις κάμερες κλειστού κυκλώματος  της Εταιρείας. Για λόγους διαφάνειας, η
παρούσα πολιτική διατίθεται στην ιστοσελίδα της εταιρείας στο www. fossproductions.gr.

1.2. Η εγκατάσταση συστημάτων βιντεοεπιτήρησης στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας παρέχει δυνατότητα
λήψης ή/και μετάδοσης εικόνας προς οθόνες προβολής ή/και μηχανήματα καταγραφής.

1.3. Σκοπός του συστήματος είναι η ασφάλεια και η προστασία του προσωπικού, των πελατών,
επισκεπτών, των γραφειακών χώρων, των αγαθών, οχημάτων και λοιπών περιουσιακών  στοιχείων  και  
πληροφοριών  της  Εταιρίας  και  των  εταιρειών  που μισθώνουν    χώρους    (για    χρήση    πλατώ)
   στις    εγκαταστάσεις    της    Εταιρείας («Μισθώτριες Εταιρείες»).

 2. Υποχρεώσεις Υπευθύνου Επεξεργασίας
2.1.   Ως   υπεύθυνος   επεξεργασίας   η   Εταιρεία   έχει   όλες   τις   υποχρεώσεις   που
απορρέουν   από   ΓΚΠΔ  2016/679,   το   Ν.   4624/2019   και   τις   Οδηγίες  της   Αρχής
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

2.2. Ειδικότερα, τηρεί την υποχρέωση ικανοποίησης των δικαιωμάτων ενημέρωσης των υποκειμένων
(ανάρτηση ειδικής ενημερωτικής πινακίδας με μνεία του νόμου, τα στοιχεία επικοινωνίας του
υπευθύνου, δημοσιοποίηση της παρούσας πολιτικής στην εταιρική   ιστοσελίδα,   κλπ.),   πρόσβασης   
και   αντίρρησης   των   υποκειμένων   των δεδομένων,    υποχρέωση    τήρησης    του    απορρήτου   
 και    της    ασφάλειας    της επεξεργασίας.

 3. Πολιτική Λειτουργίας Συστημάτων Βιντεοεπιτήρησης
3.1. Το Σύστημα βιντεοεπιτήρησης της Εταιρείας έχει εγκατασταθεί, κατά την αρχή της αναλογικότητας,
για λόγους ασφάλειας εγκαταστάσεων, εργαζομένων, πελατών, προμηθευτών, επισκεπτών, οχημάτων και
προστασίας προσώπων και αγαθών από αξιόποινες  πράξεις.  Σταθμίζοντας  τα  συμφέροντα  που  
διακυβεύονται,  η  Εταιρεία κατέληξε ότι το υφιστάμενο σύστημα βιντεοεπιτήρησης (CCTV) εξακολουθεί
να είναι απολύτως  απαραίτητο  και  το  επιδιωκόμενο  επίπεδο  ασφάλειας  και  προστασίας προσώπων  
και  αγαθών,  στόχος  που  δεν  μπορεί  να  επιτευχθεί  με  άλλα  ηπιότερα μέσα.

3.2.  Προκειμένου  να  ενισχυθεί  η  προστασία  της  ιδιωτικής  ζωής,  η  Εταιρεία  έχει μεριμνήσει
 ώστε  το  σύστημα  βιντεοεπιτήρησης  να  μην  προβαίνει  στη  λήψη  και

ειδική    επεξεργασία    (π.χ.    ειδική    στόχευση,    ευρετηρίαση,    ανάλυση    ειδικών
χαρακτηριστικών) εικόνων που αποκαλύπτουν «ειδικές κατηγορίες δεδομένων». Οι κάμερες
βιντεοεπιτήρησης είναι κατά βάση σταθερές.

 4. Βιντεοεπιτηρούμενοι χώροι-Δεδομένα Βιντεοεπιτήρησης
4.1. Το σύστημα βιντεοεπιτήρησης της Εταιρείας αποτελείται, κατά περίπτωση, από ειδικά  καταγραφικά
 μηχανήματα  και  σταθερές  φανερές  κάμερες,  οι  οποίες  έχουν εγκατασταθεί περιμετρικά των
κτιρίων (Κ4 και Κ6) και εστιάζουν στις εισόδους και εξόδους   των   κτιρίων   καθώς   και   στις   
θέσεις   parking.   Παράλληλα,   υπάρχουν εγκατεστημένες  κάμερες  εντός  των  χώρων  (πλατώ)  οι  
οποίες  είναι  σταθερές  και εστιάζουν αποκλειστικά  και μόνο  στον  εξοπλισμό  του χώρου  χωρίς να
εστιάζει σε πρόσωπα.  Οι  κάμερες  λειτουργούν  είκοσι  τέσσερις  (24)  ώρες  το  εικοσιτετράωρο,
επτά  (7)  ημέρες  την  εβδομάδα.  Το  σύστημα  βιντεοεπιτήρησης  καταγράφει  την κίνηση στον
επιτηρούμενο χώρο σε συνδυασμό με την ημερομηνία και την ώρα. Η εικόνα  από  τις  κάμερες  που  
λειτουργούν  την  οιαδήποτε  χρονική  στιγμή  είναι διαθέσιμη σε πραγματικό χρόνο στο γραφείο
ασφάλειας.

4.2 Οι κάμερες τοποθετήθηκαν από ειδικό εγκαταστάτη σε κατάλληλα σημεία ώστε να  διασφαλιστεί  ότι  
η  παρακολούθηση  περιορίζεται  στους  απολύτως  αναγκαίους χώρους σε σχέση με τους  επιδιωκόμενους
σκοπούς. Δεν έχουν τοποθετηθεί κάμερες που  να  στοχεύουν  σε  δρόμους,  και  πεζοδρόμια  και  ως  
εκ  τούτου  δεν  λαμβάνεται εικόνα από εξωτερικό δημόσιο χώρο ή γειτονικά κτίρια.

4.3   Η   λειτουργία   των   καμερών   αυτών   σε   εργάσιμες   και   μη   εργάσιμες   ώρες
εξασφαλίζει  αυξημένη  προστασία  των  εργαζομένων,  εγκαταστάσεων  και  εν  γένει πόρων  της  
Εταιρείας  και  των  Μισθωτριών  Εταιρειών  (π.χ.  πρόληψη  και  απόδειξη τέλεσης  αξιόποινων  
πράξεων,  όπως  κλοπές,  βιαιοπραγίες,  βανδαλισμοί,   έγκαιρη διαπίστωση  κακόβουλων  ενεργειών,  
περιορισμός  πλημμύρας ή  πυρκαγιάς προτού αυτή  εξαπλωθεί),  ιδίως κατά  τη  διάρκεια  της νύκτας  
και  των  αργιών  οπότε  και  οι κίνδυνοι είναι αυξημένοι.


5. Διάρκεια αποθήκευσης
Η   διάρκεια   αποθήκευσης   του   μαγνητοσκοπημένου   υλικού   σε   ασφαλές   μέρος περιορίζεται  
σε  μέγιστο  χρονικό  διάστημα  τριών  (3)  ημερών.  Το  εν  λόγω  χρονικό διάστημα    είναι    το  
  ελάχιστο    χρονικό    διάστημα    αποθήκευσης    βάσει    των προδιαγραφών  του  software  του  
συστήματος  βιντεοεπιτήρησης.  Στη  συνέχεια  τα δεδομένα διαγράφονται αυτόματα πλην συνδρομής
εξαιρέσεων (αξιόποινες πράξεις, παραβιάσεις ασφάλειας, αιτήματα διωκτικών, αστυνομικών και
εισαγγελικών αρχών κλπ).   Σε   περίπτωση   συμβάντος   που   συνδέεται   με   την   ασφάλεια,   το
  σχετικό μαγνητοσκοπημένο  υλικό  μπορεί  να  διατηρηθεί  πέραν  των  τριών  (3)  ημερών  και
σύμφωνα με όσα ορίζει η Οδηγία της Αρχής Προσωπικών Δεδομένων με σκοπό τη διερεύνηση   του   
περιστατικού   και   την   έναρξη   νομικών   διαδικασιών   για   την υπεράσπιση των εννόμων
συμφερόντων της Εταιρείας.

6. Προστασία δεδομένων βιντεοεπιτήρησης


6.1    Τα    μηχανήματα    με    τις    κάμερες    του    συστήματος    βιντεοεπιτήρησης,
εγκατεστημένα  σε  ειδικούς  χώρους  ελεγχόμενης  και  διαβαθμισμένης  πρόσβασης, είναι συνδεδεμένα
σε προστατευμένο υπό-δίκτυο, το οποίο προστατεύεται από μη εξουσιοδοτημένη  πρόσβαση  με  τη  χρήση
 κωδικών  πρόσβασης.  Πρόσβαση  στο σύστημα  βιντεοεπιτήρησης  και  στα  δεδομένα  προσωπικού  
χαρακτήρα  που  αυτό συλλέγει,   συμπεριλαμβανομένων   των   εικόνων   σε   πραγματικό   χρόνο   
και   του μαγνητοσκοπημένου  υλικού,  έχουν  οι  φύλακες  των  κτιρίων  (Κ4,  Κ6)  οι  οποίοι
ανήκουν    στο    προσωπικό    της   εταιρείας    «ΠΟΛΥΔΟΜΙΚΗ    ΑΝΩΝΥΜΗ    ΕΤΑΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ   
ΑΚΙΝΗΤΩΝ,   ΚΤΙΡΙΩΝ    ΚΑΙ   ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»    και   η   εταιρεία “SPARTAN SECURITY” οι οποίοι
είναι επιφορτισμένοι με την ασφάλεια και φύλαξη των κτιρίων.

6.2 Πέραν του προαναφερόμενου μικρού αριθμού σαφώς καθορισμένων προσώπων που  έχουν  πρόσβαση  στα  
δεδομένα  του  συστήματος  βιντεοεπιτήρησης  λόγω  του ρόλου τους, τα δεδομένα δεν κοινοποιούνται ή
διαβιβάζονται σε τρίτους παρά μόνο κατόπιν συγκατάθεσης των ατόμων που απεικονίζονται στα σχετικά
αρχεία. Το υλικό αυτό δεν διαβιβάζεται σε τρίτους, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) προς
τις  αρμόδιες  δικαστικές,  εισαγγελικές  και  αστυνομικές  αρχές  όταν  περιλαμβάνει στοιχεία  
απαραίτητα  για  τη  διερεύνηση  μιας  αξιόποινης  πράξης,  η  οποία  αφορά πρόσωπα ή αγαθά του
υπευθύνου επεξεργασίας, β) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές  και  αστυνομικές  αρχές  
όταν  ζητούν  δεδομένα,  νομίμως,  κατά  την άσκηση  των καθηκόντων  τους, και γ) προς το  θύμα  ή
τον δράστη μιας αξιόποινης πράξης, όταν πρόκειται για δεδομένα τα οποία ενδέχεται να αποτελούν
αποδεικτικά στοιχεία της πράξης.

7. Εξωτερικοί εκτελούντες επεξεργασία
Η  τεχνική  υποστήριξη  του   κυκλώματος  (CCTV)  υλοποιείται  από  τον  εξωτερικό εγκαταστάτη
«SPARTAN SECURITY» ο οποίος έχει αναλάβει την παροχή υπηρεσιών φύλαξης του χώρου (εξ αποστάσεως
μέσω web camera) και στον οποίο παρέχεται πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα μόνο μέσω οπτικής επαφής
με το monitor της web   camera   χωρίς   να   έχει   πρόσβαση   στο      σκληρό   δίσκο   του   
συστήματος βιντεοεπιτήρησης.    Παράλληλα,    το    προσωπικό    της    εταιρείας    «ΠΟΛΥΔΟΜΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΡΕΙΑ  ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ  ΑΚΙΝΗΤΩΝ,  ΚΤΙΡΙΩΝ  ΚΑΙ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»
(φύλακες  του  κτιρίου)  έχει  πρόσβαση  στα  προσωπικά  δεδομένα  μέσω  οπτικής επαφής  με  το  
monitor  (μέσω  σταθερού  δικτύου)  και  στο     σκληρό  δίσκο  του συστήματος βιντεοεπιτήρησης.

8. Δικαιώματα υποκειμένων
8.1.  Ως  υποκείμενο  των  δεδομένων,  κάθε  άτομο  έχει  δικαίωμα  πρόσβασης  στα δεδομένα ενός
συστήματος βιντεοεπιτήρησης που το αφορούν. Μπορεί ακόμα να ζητήσει  αντίγραφο  του  βιντεοσκοπικού
 υλικού  υποβάλλοντας  σχετικό  έγγραφο αίτημα στην Εταιρεία  σύμφωνα με τα κατωτέρω υπό 8.2
αναφερόμενα.
8.2.    Τα    δικαιώματα    των    υποκειμένων    εξετάζονται    από    την    Εταιρεία    και
ικανοποιούνται  κατά  τα  προβλεπόμενα  στην  κείμενη  νομοθεσία.  Στην  περίπτωση που θίγεται από
την Εταιρεία κατά οιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών δεδομένων   τους,   τα   υποκείμενα   
μπορούν   να   προσφύγουν   στον   Υπεύθυνο Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας στην ηλεκτρονική
διεύθυνση contact@foss-


productions.gr   και   αν   δεν   ικανοποιηθούν,   στην   Αρχή   Προστασίας   Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) (βλ. http://www.dpa.gr).

9. Αναθεώρηση της Πολιτικής
Η Εταιρεία προτίθεται να αναθεωρεί περιοδικά την παρούσα, ώστε να αντανακλά τις αλλαγές στις
πολιτικές και πρακτικές της.

 10. Δημοσιότητα
Η  παρούσα  πολιτική  (καθώς  και  κάθε  τροποποίηση  αυτής)  συγκοινοποιείται  στις Μισθώτριες
Εταιρείες που μισθώνουν χώρους στα κτίρια Κ4 και Κ6 και παράλληλα είναι    αναρτημένη    και    
άμεσα    διαθέσιμη    στην    ιστοσελίδα    της    Εταιρείας www.fossproductions.gr και στο
intranet του Ομίλου Ogilvy για την ενημέρωση των εργαζομένων.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 11/3/2020

 

MORE INFO
OUR TEAM

CONTACT