ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Β-ΕΠΙΠΕΔΟΥ 2020

 Ενημέρωση   για   την   επεξεργασία   δεδομένων   προσωπικού   χαρακτήρα   μέσω   συστήματος
 βιντεοεπιτήρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού και το Ν.4624/2019
1.    Υπεύθυνος επεξεργασίας:
«FOSS - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με
έδρα το Γέρακα Αττικής (Ημαθίας 10, 15344, Αθήνα).

2.    Σκοπός επεξεργασίας και νομική βάση:
Χρησιμοποιούμε σύστημα επιτήρησης με σκοπό την προστασία των προσώπων, των αγαθών και   των   
εγκαταστάσεων   μας.   Η   επεξεργασία   των   προσωπικών   σας   δεδομένων   είναι απαραίτητη  για
 την  προάσπιση  των  εννόμων  συμφερόντων  της  Εταιρείας  μας  και  των εταιρειών  που  μισθώνουν
 χώρους  (για  χρήση  πλατώ)  στις  εγκαταστάσεις  της  Εταιρείας (άρθρο 6 παρ. 1. στ ΓΚΠΔ).

3.    Ανάλυση εννόμων συμφερόντων
Το έννομο συμφέρον μας συνίσταται στην ανάγκη να προστατεύσουμε τον χώρο μας και τα αγαθά  που  
βρίσκονται  σε  αυτόν  από  παράνομες  πράξεις,  όπως  ενδεικτικά  από  κλοπές.  Το ίδιο ισχύει και
για την ασφάλεια της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας, της υγείας καθώς και  της  περιουσίας  του  
προσωπικού  μας  και  τρίτων  που  νομίμως  βρίσκονται  εντός  του επιτηρούμενου χώρου. Συλλέγουμε
μόνο δεδομένα εικόνας και περιορίζουμε τη λήψη στους απολύτως  αναγκαίους  χώρους   σε  σχέση  με  
τους   επιδιωκόμενους  σκοπούς.  Δεν  έχουν τοποθετηθεί  κάμερες  που  να  στοχεύουν  σε  δρόμους  
και  πεζοδρόμια  ή/και  χώρους  όπου ενδέχεται να περιορίζεται υπέρμετρα η ιδιωτική ζωή των
προσώπων των οποίων λαμβάνεται η εικόνα.

4.    Αποδέκτες
Το  τηρούμενο  υλικό  είναι  προσβάσιμο  μόνο  από  το  αρμόδιο/εξουσιοδοτημένο  προσωπικό μας  που
 είναι  επιφορτισμένο  με  την  ασφάλεια  του  χώρου  και  από  τους  υπαλλήλους  των εταιρειών  
«ΠΟΛΥΔΟΜΙΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΡΕΙΑ  ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ  ΑΚΙΝΗΤΩΝ,  ΚΤΙΡΙΩΝ  ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»      και   “SPARTAN   SECURITY”   που   παρέχουν   υπηρεσίες   φύλαξης   στην
Εταιρεία.   Το   υλικό   αυτό   δεν   διαβιβάζεται   σε   τρίτους,   με   εξαίρεση   τις   
ακόλουθες περιπτώσεις:  α)  προς  τις  αρμόδιες  δικαστικές,  εισαγγελικές  και  αστυνομικές  αρχές
 όταν περιλαμβάνει  στοιχεία  απαραίτητα  για  τη  διερεύνηση  μιας  αξιόποινης  πράξης,  η  οποία
αφορά  πρόσωπα  ή  αγαθά  του  Υπευθύνου  Επεξεργασίας,  β)  προς  τις  αρμόδιες  δικαστικές,
εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές όταν ζητούν δεδομένα, νομίμως, κατά την άσκηση των καθηκόντων
τους, και γ) προς το θύμα ή τον δράστη μιας αξιόποινης πράξης, όταν πρόκειται για δεδομένα τα οποία
ενδέχεται να αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία της πράξης.

5.    Χρόνος τήρησης
Τηρούμε  τα  προσωπικά  σας  δεδομένα  για  τρεις  (3)  ημέρες,  μετά  την  πάροδο  των  οποίων
διαγράφονται  αυτόματα,  πλην  συνδρομής  εξαιρέσεων  (αξιόποινες  πράξεις,  παραβιάσεις ασφάλειας,
αιτήματα διωκτικών, αστυνομικών και εισαγγελικών αρχών κλπ.). Σε περίπτωση συμβάντος που συνδέεται
με την ασφάλεια, το σχετικό μαγνητοσκοπημένο υλικό μπορεί να διατηρηθεί  πέραν  των  τριών  (3)  
ημερών  και  σύμφωνα  με  όσα  ορίζει  η  Οδηγία  της  Αρχής Προσωπικών Δεδομένων με σκοπό τη
διερεύνηση του περιστατικού και την έναρξη νομικών
διαδικασιών για την υπεράσπιση των εννόμων συμφερόντων μας.

6.    Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων
Ως  υποκείμενο  των  δεδομένων,  κάθε  άτομο  έχει  δικαίωμα  πρόσβασης  στα  δεδομένα  ενός
συστήματος βιντεοεπιτήρησης που το αφορούν και συγκεκριμένα:
•     Δικαίωμα πρόσβασης: έχετε δικαίωμα να μάθετε αν επεξεργαζόμαστε την εικόνα σας και, εφόσον
αυτό ισχύει, να λάβετε αντίγραφο αυτής.
•     Δικαίωμα   περιορισμού:   έχετε   δικαίωμα   να   μας   ζητήσετε   να   περιορίσουμε   την
επεξεργασία, όπως για παράδειγμα να μη διαγράψουμε δεδομένα τα οποία θεωρείτε απαραίτητα για τη
θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
•     Δικαίωμα εναντίωσης: έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία.
•     Δικαίωμα διαγραφής: έχετε δικαίωμα να ζητήσετε να διαγράψουμε δεδομένα σας.

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας στέλνοντας e-mail στη διεύθυνση contact@foss- productions.gr
 ή  επιστολή  στην  ταχυδρομική  μας  διεύθυνση.  Επισημαίνουμε  επίσης  ότι  η άσκηση   
δικαιώματος   εναντίωσης   ή   διαγραφής   δεν   συνεπάγεται   την   άμεση   διαγραφή δεδομένων ή
την τροποποίηση της επεξεργασίας. Σε κάθε περίπτωση θα σας απαντήσουμε αναλυτικά  το  συντομότερο  
δυνατόν,  εντός  των  προθεσμιών  που  ορίζει  ο  Κανονισμό  (ΕΕ) 2016/679 και o Ν.4624/2019.

7.    Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Εφόσον  θεωρείτε  ότι  η  επεξεργασία  των  δεδομένων  σας  από  την  Εταιρεία  παραβιάζει  τις
διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 4624/2019) έχετε δικαίωμα
να υποβάλετε καταγγελία ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα    (Λ.    
Κηφισίας    1-3,    Τ.Κ.    11523,    Αθήνα    τηλ.:    +30    210    6475600    e-mail:
[email protected]).

 

MORE INFO
OUR TEAM

CONTACT